Zaštita ličnih podataka

Firma: CHI-TECH d.o.o.
Videkovići 46, Novaki, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 04835468
OIB: 40905118995
Temeljni kapital: 2.654,46 EUR-a (20.000,00 kn - plaćen u cijelosti)
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Osnivač/direktor: Željka Jendriš Koščica
Žiro račun: HR9424840081135057252 Raiffeisenbank Austria d.d.

Kontakt:
Tel:+385 91 1114 600
Elektronička pošta: info@chitech.com.hr

Ovom Zaštitom ličnih podataka CHI-TECH d.o.o. (u daljem tekstu: Kompanija) Vam pruža osnovne informacije o obradi Vaših ličnih podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate donji tekst i da nas kontaktirate u slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka.

Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti
Kompanija je imenovala poverenika za zaštitu podataka o ličnosti kome se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima u vezi sa obradom vaših ličnih podataka i ostvarivanjem prava na zaštitu podataka o ličnosti.
Kontakt: +385 91 337 3000
Elektronička pošta: marketing@chitech.com.hr

Svrha prikupljanja ličnih podataka i pravni osnov obrade
Svrhu i način obrade podataka o ličnosti može odrediti Kompanija ili jedan od partnera Kompanije sa kojima Društvo ima ugovor u vezi sa obradom podataka o ličnosti, ili to mogu učiniti zajednički.
Kada Društvo samo odredi svrhu i način obrade ličnih podataka, ono je rukovodilac obrade ličnih podataka.
Kada Društvo, kao rukovalac ličnih podataka, zajedno sa jednim ili više partnera kao rukoavoca obrade podataka odredi svrhu i način obrade podataka o ličnosti, oni su zajednički rukovaoci ličnih podataka.
Kada Kompanija obrađuje podatke u ime rukovodioca obrade. tada je Kompanija obrađivač ličnih podataka i obrađuje podatke u skladu sa zahtevima kontrolora. U ovom slučaju, rukovodilac obrade određuje koje lične podatke i u kom obimu Kompanija kao obrađivač treba da prikuplja od ispitanika. O tome ćete biti obavešteni u trenutku prikupljanja ličnih podataka.
Osnovna svrha prikupljanja ličnih podataka je predstavljanje, ponuda i sprovođenje drugih pripremnih radnji u vezi sa ugovorom ili preduzimanje radnji na vaš zahtev pre sklapanja ugovora ili zakonskih obaveza Kompanije (naročito obaveza koje se odnose na sprečavanje pranja novca i terorizma). finansiranje). Istovremeno, obim ličnih podataka koje prikupljamo zavisi od vrste ugovora koji nameravate da zaključite ili zaključujete, ili od vašeg zahteva ili od zakonom propisanih obaveza Kompanije. Dostavljanje Vaših ličnih podataka je neophodno za uspostavljanje poslovnog odnosa i zaključivanje i ispunjenje ugovora, a ukoliko ne dostavite podatke neophodne za određenu vrstu ugovora, nećemo moći da posredujemo u ovom smislu. .
Radnje na vaš zahtev pre zaključenja ugovora podrazumevaju proveru vaših zahteva i potreba, a sve u cilju prodaje i pružanja usluge. U slučaju da su nam potrebni određeni lični podaci koji su nam neophodni za prodaju i pružanje tražene usluge, blagovremeno i na odgovarajući način ćemo Vas obavestiti o istim.
Prilikom pregleda veb sajta Kompanije, Kompanija ne prikuplja vaše lične podatke, kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i slično. Kada posećujete veb lokaciju kompanije, vaši lični podaci ostaju poverljivi, osim ako ne želite da ih otkrijete dobrovoljno.
Na određenim mestima u okviru veb sajta Kompanije („kontakt“, „upit“, „upitnik“ ili slično) prikupljamo Vaše lične podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa,...) koje dostavite tako što ćete popuniti odgovarajući upitnik na veb stranici. Gore navedeni podaci će se koristiti u svrhu kontakta, odgovaranja na vaše upite, pružanja informacija na vaš zahtev i evidencije korisnika veb stranice, a neophodni su nam da odgovorimo na vaš upit i pružimo uslugu. U ovom slučaju, kada unesete svoje lične podatke na određeno mesto na veb stranici Kompanije, potvrđujete i dajete svoju saglasnost da su lični podaci koje ste dali dobrovoljno stavljeni na raspolaganje Kompaniji i da dozvoljavate da se koriste u tu svrhu kao što je navedeno.
Vaše lične podatke će Kompanija takođe obrađivati u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza Kompanije, kao što su (ali ne isključivo) obaveze propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i međunarodnim poreskim propisima (FATCA, CRS, itd.). Ako ne želite da nam dostavite ove informacije, nećemo moći da vam pružimo uslugu.
Pravni osnov za navedenu obradu podataka je član 6. stav 1. tačke (b) i (c) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (obrada je neophodna za izvršenje ugovora na kojem je tužena strana strana ili da bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora obrada je neophodna radi poštovanja zakonskih obaveza kontrolora).
Kompanija ima legitimni interes da obrađuje podatke o ličnosti koji su neophodni u cilju sprečavanja prevare, a pravni osnov za to je član 6. stav 1. tačka (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (obrada je neophodno za legitimne interese rukovaoca ili trećeg lica, osim kada su ti interesi jači od interesa ili osnovnih prava i sloboda nosioca podataka koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je nosilac podataka dete).
Ako ne postoji nijedna od gore navedenih svrha i osnova za obradu vaših ličnih podataka, mi ćemo obraditi vaše lične podatke samo ako ste dali svoj dobrovoljni pristanak. Pravni osnov za to je član 6. stav 1. tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (tuženi je dao saglasnost za obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebnih svrha).

Primaoci ili kategorije primalaca ličnih podataka
Vaše lične podatke koje obrađujemo kao obrađivač ličnih podataka daćemo obrađivaču ličnih podataka, u skladu sa svrhom obrade ličnih podataka koju odredi obrađivač ličnih podataka i pravilima obrađivača ličnih podataka.
Vaši lični podaci mogu biti otkriveni drugim primaocima u cilju ispunjavanja naših zakonskih obaveza, odnosno na zahtev državnog organa (kao što su Agencija za zaštitu ličnih podataka, Kancelarija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Finansijski inspektorat, Ministarstvo finansija, Poreska uprava i sl.). Takođe, Vaši lični podaci mogu biti otkriveni sudovima, javnim beležnicima, advokatima, revizorima, forenzičkim veštacima i drugim licima, ako je to neophodno za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja, bez obzira da li je u sudskom ili upravnom postupku ili bilo kom drugom vanparničnom postupku. 
Uz vašu saglasnost, obrađujemo vaše lične podatke u marketinške svrhe u smislu informisanja o ponudama, proizvodima i uslugama Kompanije i njenih partnera. Podaci koje obrađujemo u ovu svrhu su: ime i prezime, puna adresa (ulica, kućni broj, stepenište, stan, poštanski broj, grad, država, broj telefona, adresa e-pošte i broj mobilnog telefona (ako je primenjivo, datum rođenja. Privola se takođe odnosi na činjenicu da vaše lične podatke obrađuje jedan ili više partnera Kompanije i da se partner Kompanije direktno obraća vama.
Ako ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhu reklamiranja i istraživanja tržišta, svoju saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku tako što ćete pismeno obavestiti Kompaniju: e-mailom ili poštom na adresu Kompanije. Delimično opoziv saglasnosti nije moguć. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka o ličnosti koja je, na osnovu saglasnosti, sprovedena do momenta opoziva saglasnosti.
Ako niste dali saglasnost ili ste je opozvali, nećemo koristiti vaše lične podatke u marketinške svrhe.
Pravni osnov za to je član 6. stav 1. tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (tuženi je dao saglasnost za obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebnih svrha.

Informacija o nameri da se lični podaci prenesu primaocu u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji i da li postoji odluka o adekvatnosti
Kompanija ne namerava da prenese vaše lične podatke primaocu u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, osim ako za to postoji zakonska obaveza.

Period čuvanja ličnih podataka i kriterijumi za određivanje tog perioda
Vaše lične podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje svrhe za koju ih obrađujemo, a kriterijum za određivanje tog vremena je upravo svrha njihovog prikupljanja, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili određeno odredba drugog zakona koja nas obavezuje da čuvamo vaše lične podatke u određenom vremenskom periodu.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima
Da bismo obezbedili poštenu i transparentnu obradu vaših ličnih podataka, upućujemo vas na vaša prava:
• pravo na pristup – imate pravo da nas kontaktirate u bilo kom trenutku i dobijete informacije o tome da li se vaši lični podaci obrađuju i u kom obimu, i, ako se takvi podaci obrađuju, da zatražite pristup ličnim podacima i informacijama od na koje imate pravo u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Kompanija vam daje kopiju ličnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo vam naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova, ako zahtev podnesete elektronski, osim ako ne zatražite drugačije, mi pružamo informacije vama u uobičajenom elektronskom obliku;
• pravo na ispravku – ako obrađujemo vaše lične podatke koji su netačni, možete tražiti da ih ispravimo u bilo kom trenutku, a ako su nepotpuni, imate pravo da ih dopunite;
• pravo na brisanje – imate pravo da tražite od nas da izbrišemo lične podatke koji se odnose na vas ako smo ih nezakonito obradili ili ako lični podaci više nisu potrebni u vezi sa svrhom obrade ili slično. Imajte na umu da postoje razlozi koji sprečavaju trenutno brisanje, na primer radi uspostavljanja, realizacije ili odbrane pravnih zahteva, a mi ćemo vas detaljno obavestiti o svakom pojedinačnom zahtevu;
• pravo na ograničenje obrade – možete tražiti od nas da ograničimo obradu vaših podataka: ako osporite tačnost vaših ličnih podataka tokom perioda koji nam omogućava da proverimo tačnost tih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umesto toga zahtevate ograničenje korišćenja tih podataka; ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih vi tražite u svrhu uspostavljanja, ostvarivanja i odbrane pravnih potraživanja; ako ste se protivili obradi;

• pravo na prenosivost podataka – imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu, i imate pravo da prenesete ove podatke drugom kontroloru, ako obrada se zasniva na saglasnosti ili ugovoru i sprovodi se automatizovanim sredstvima;pravo na prigovor - u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;
• pravo na žalbu – ako smatrate da smo obradom vaših ličnih podataka prekršili Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti ili druge propise koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, obratite se našem Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ( kontakt informacije poverenika su navedene na početku ove Politike privatnosti) radi razjašnjenja spornih pitanja;
•  pravo na povlačenje saglasnosti – kada se obrada zasniva na pristanku, imate pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku, pod uslovom da to ne utiče na zakonitost obrade koja je bila zasnovana na pristanku pre nego što je povučena, a pristanak možete povući o obavestite Kompaniju u pisanoj formi: e-mailom ili poštom na adresu Kompanije (kontakt podaci Kompanije su navedeni na početku ove Politike privatnosti), ili pismenim putem obavestite Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti (kontakt podaci Poverenik su navedeni na početku ove Politike privatnosti).
•  pravo na naknadu štete – ako ste pretrpeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu štete koju ste pretrpeli od Kompanije ili od kontrolora podataka ako je Kompanija obrađivač podataka
Odgovorićemo na vaš zahtev u razumnom roku, a najkasnije u roku od mesec dana od dana prijema zahteva, osim ako nije zatražen duži vremenski period, u kom slučaju isti period ne može biti duži od 2 meseca.
Također imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, vvv.azop.hr, ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.

Napomene
Ovaj dokument o postupanju sa ličnim podacima se redovno ažurira, a njegova najnovija verzija je uvek dostupna na sajtu Kompanije. Ukoliko, u vezi sa ovim dokumentom, dođe do bitnih promena u obradi podataka i našem postupanju sa njima, bićete direktno obavešteni.
Ova Zaštita podataka o ličnosti primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

ChiTech Laser

O nama

Chi-tech je prepoznat kao vodeća firma u oblasti vlaknastih laser-a. S ciljem proširenja mreže i podrške svojim korisnicima, firma Chi-tech d.o.o. otvorila je ogranak u Srbiji u Šapcu.